WAŻNE REKRUTACJA

WAŻNE !

Od dnia 16 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2021 r. należy dokonać pisemnego potwierdzanie woli zapisu
dziecka zakwalifikowanego do przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Rodzice składający wniosek w formie elektronicznej, potwierdzają wolę w ten sam sposób, korzystając z systemu NABÓR.
Osoby składające wniosek pisemnie, dokonują potwierdzenia woli na odpowiednim formularzu . Druk można pobrać na stronie WO, stronie przedszkola lub osobiście w placówce.