• 7:00-8:00

  Schodzenie się dzieci do przedszkola – zachęcanie do stosowania form grzecznościowych na powitanie. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna
  o charakterze wyrównawczo – stymulującym.

 • 8:00– 8:30

  Poranne zabawy ruchowe oraz integrujące grupę. Przygotowanie do śniadania – porządkowanie zabawek w sali, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

 • 8.30-9.00 Śniadanie

  Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

 • 9.00-11.15

  Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji  podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego – z całą grupą i w małych zespołach: poznawcze, umuzykalniające, plastyczne, profilaktyka logopedyczna, zajęcia z języka angielskiego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.  Wycieczki dydaktyczne, turystyczne, imprezy kulturalne.

 • 11:15 - 11:30

  Przygotowanie do drugiego śniadania– czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

 • 11.30-12.00 II Śniadanie

  Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

 • 12.00-13.30

  Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci realizujące podstawę programową i program wychowania przedszkolnego. Przygotowanie do wyjścia do ogrodu przedszkolnego lub na spacer do Parku Cytadela ( nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie umiejętności). Zabawy dowolne w ogrodzie inspirowane potrzebami dzieci, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze w najbliższym otoczeniu przedszkola.

  Relaksik: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek lub fragmentów książek czytanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt CD na podstawie literatury dziecięcej.

 • 13.30-14.00 Obiad

  Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience – nauka i utrwalenie kolejnych etapów mycia rąk.
  OBIAD – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

 • 14.00-15.00

  Zabawy ruchowe organizacyjno- porządkowe, integrujące grupę. Rozmowy w kręgu inspirowane potrzebami dzieci. Zabawy umuzykalniające. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci.

 • 16.00-17.00

  Zabawy dowolne rozwijające umiejętność organizowania i podejmowania działalności zabawowej.

Podstawa programowa jest realizowana przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu.