Procedury

PODSTAWOWE

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA MISIA COLARGOLA

W POZNANIU

Procedury zostały opracowane na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego
nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19. Dotyczą
wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci oraz dzieci uczęszczających do
Publicznego Przedszkola Misia Colargola w Poznaniu ul. Za Cytadelą 120.
Celem opracowania procedur jest minimalizacja ryzyka zakażenia się w przedszkolu wirusem
SARS-CoV-2 oraz zachorowania na COVID-19 przez pracowników placówki, rodziców i
dzieci.
Zasady zostały opracowane na podstawie obowiązującego dokumentu: WYTYCZNE
PRZECIWEPIDEMICZNE GIS Z DNIA 19.XI.2020 DLA PRZEDSZKOLI (…)
I. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
1. Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola może wejść na teren placówki.
Może to być tylko jeden rodzic danego dziecka. Wskazana jest dezynfekcja rąk.
2. Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa uruchamia się nadal 3 wejścia do placówki –
jedno środkowe i dwa boczne. Każda grupa korzysta zawsze z tego samego wejścia.
A) wejście boczne od strony parkingu – grupa 1, 2
B) wejście boczne od strony ogrodu – grupa 4, 5
C) wejście główne – grupa 3, 6
Rodzice rodzeństwa mogą korzystać z jednego wejścia.
3. Należy do minimum skrócić czas pobytu w szatni.
4. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola wyłącznie w godzinach 7:00 –8:30. Dzieci
przybywające poza tym przedziałem czasowym nie będą przyjmowane do przedszkola. Po
godzinie 8.30 furtka przedszkola zostaje zamknięta.
5. Dzieci odbiera się wyłącznie w godzinach 14.00– 17.00.
6. W sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym/mailowym do
przedszkola – można przyprowadzić /odebrać dziecko wcześniej/później.
7. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być dzieckiem zdrowym. Każdy objaw
choroby (zaczynający się katar, kaszel, swędzenie oczu, objawy skórne, podwyższona
temperatura, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy) powodują, że dziecko
należy zostawić w domu. Pracownik przyjmujący dziecko ma obowiązek odmówienia
przyjęcia dziecka, które wykazuje niepokojące objawy chorobowe.
8. Dziecko, podczas wejścia do sali , ma mierzoną temperaturę. Pracownik przedszkola ma
obowiązek odmówienia przyjęcia dziecka, które ma podwyższoną temperaturę ciała
(powyżej 37,4 °C).
9. Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek z domu.

Można natomiast przynieść książkę, a maluszki 3 – letnie ulubiona przytulankę.
10. Ważne informacje przekazywane będą rodzicom głównie indywidualnie na maila oraz
umieszczane na stronie internetowej przedszkola. Rodzice mają obowiązek zapoznawać
się z ich treścią. Wskazane jest ograniczenia kontaktów bezpośrednich.
II. Procedury organizacji pracy nauczyciela w placówce podczas trwania pandemii
1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Nauczyciel zobowiązany jest do pomiaru
temperatury przed wyjściem do pracy.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do częstego dezynfekowania rąk płynem
dezynfekującym dostępnym w każdej sali oraz na korytarzach placówki.
3. Nauczyciel zobowiązany jest do częstego przypominania dzieciom o konieczności
mycia rąk, a także do pomocy maluchom w dokładnym wykonywaniu tej czynności.
4. Nauczyciele w trakcie wykonywania pracy w placówce są zaopatrzeni w środki
ochrony osobistej, tj. maseczki i rękawiczki. Zgodnie z wytycznymi GIS i MZ
używanie ich na terenie placówki podczas pracy z dziećmi nie jest konieczne, dlatego
decyzja o ich używaniu w takiej sytuacji należy do nauczycieli.
5. Nauczyciele w placówce zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom, w jakiej sytuacji
jesteśmy, oraz przedstawienia zasad panujących w placówce (w sposób dostosowany
do wieku dziecka), ze szczególnym wskazaniem na:
• częste mycie rąk,
• niewkładanie zabawek do buzi,
• niedotykanie rękoma twarzy, oczu i ust

III. Procedury organizacji pracy pracowników niepedagogicznych
w trakcie trwania pandemii
1. Pracownicy, poruszając się po placówce, ograniczają się do pobytu tylko w
wyznaczonych dla nich stanowiskach pracy.
2. Pracownik zobowiązany jest do dbania o swoje miejsce pracy poprzez dezynfekcję na
zakończenie dnia sprzętów oraz narzędzi, których używał.
3. Należy zwracać uwagę, aby często i regularnie myć ręce oraz je dezynfekować.
4. Zabrania się organizowania większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu.
5. Pracownik musi natychmiast powiadomić dyrektora o nagłej zmianie/pogorszeniu
stanu swojego zdrowia.

Pomoc nauczyciela
1. Wykonują swoje obowiązki ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładne mycie i
dezynfekowanie miejsc oraz sprzętów używanych przez dzieci i zabawek po
zakończonej zabawie.

2. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, blatów w salach,
poręczy krzeseł, klawiatury, włączników oraz łazienek.
3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i
przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
4. Dezynfekcja środkami dezynfekującymi w salach przeprowadzana jest pod
nieobecność dzieci w sali i zakończona dokładnym wietrzeniem pomieszczenia.
Pracownik administracyjny
1. Pracownik administracyjny jest w stałym telefonicznym kontakcie z dyrektorem
przedszkola. Kontakty osobiste z innymi pracownikami muszą być ograniczone.
2. Ogranicza się do minimum kontakty osobiste z kontrahentami i innymi osobami
trzecimi, zawsze w takich kontaktach jest konieczne zabezpieczenie środkami ochrony
osobistej,
3. Należy zachować szczególną ostrożność przy odbiorze towaru od dostawcy, zawsze
założyć rękawiczki, a po wykonaniu czynności dokładnie umyć ręce wodą z mydłem i
zdezynfekować.
Pracownicy kuchni
1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych
wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia
zbiorowego, dodatkowo należy zwrócić szczególną ostrożność dotyczącą
zabezpieczenia epidemiologicznego.
2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i
dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń
stołowych oraz sztućców.
3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze minimum 60°C w czasie minimum 30 min lub je wyparzać.
4. Pamiętać należy o częstej zmianie odzieży, fartuchach zabezpieczających, czepkach
oraz o odpowiednim obuwiu.
Konserwator-ogrodnik
1. Konserwator nie wchodzi do pomieszczeń kuchennych placówki i unika kontaktów z
personelem przedszkola.
2. Wykonuje dezynfekcję sprzętów na placu zabaw zgodnie z wytycznymi dyrektora.
3. Okresowo wykonuje ozonowanie sal przedszkolnych.
4. W sytuacji, gdyby nastąpiła konieczność kontaktów z innymi osobami, pracownikami
lub dyrektorem, wymagane jest noszenie maski.
III. Procedura mycia i dezynfekcji zabawek w czasie trwania pandemii

Przedszkole ma obowiązek minimalizowania ryzyka groźnych dla bezpieczeństwa dzieci i
pracowników zaniedbań w zakresie dbania o czystość zabawek.Dezynfekcja polega na
podjęciu czynności, mających na celu niszczenie drobnoustrojów. Dezynfekowanie zabawek
oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów.
1. Zabawki dezynfekuje się zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci.
2. Środków dezynfekujących używa się zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Zabawki, o których wiemy, że są często używane przez dzieci, myjemy i
dezynfekujemy częściej.
4. Nadzór nad czynnościami pracowników w zakresie utrzymania czystości zabawek
sprawuje dyrektor przedszkola.
5. Wprowadza się rejestr mycia i dezynfekcji zabawek.
6.
IV. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia i podejrzenia zakażenia chorobą
zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2
Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby szczególnie
niebezpieczne oraz wysoce zakaźne adresowana jest do wszystkich wychowanków, ich
rodziców, pracowników Publicznego Przedszkola Misia Colargola w Poznaniu oraz innych
osób przebywających w danym czasie na terenie placówki.
1. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik i rodzic
dziecka uczęszczającego do Publicznego Przedszkola Misia Colargola w Poznaniu.
2. Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora przedszkola o nagłej zmianie
stanu zdrowia swego dziecka, jeżeli taki stan zostanie zauważony w domu lub po
powrocie z przedszkola.
3. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po pozyskaniu informacji lub stwierdzeniu
podejrzenia zachorowania.
4. Osoba, która pozyskała informację lub stwierdziła podejrzenie zachorowania na
terenie przedszkola odpowiedzialna jest za niezwłocznie odizolowanie podejrzanej o
chorobę osoby w miejscu do tego wyznaczonym – izolatorium (którego rolę pełni
gabinet terapeutyczny) – i jak najszybsze zawiadomienie rodzica/prawnego opiekuna.
Wyznaczony pracownik pozostaje z dzieckiem do czasu przybycia rodzica.
5. Dyrektor po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania powiadamia
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu,
6. Dyrektor postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb.
7. Dyrektor sprawuje stały nadzór nad realizacją zadania polegającego na odizolowaniu
osoby/osób z podejrzeniem choroby oraz respektowania zakazu opuszczania
obiektu/pomieszczeń przez inne osoby mające kontakt z osobą/osobami z
podejrzeniem.
8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2, należy niezwłocznie
odsunąć go od pracy, skierować do sali izolacji i powiadomić Powiatową Stację

Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, a następnie stosować się ściśle do
wydawanych instrukcji i poleceń.
9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
10. Decyzja o dezynfekcji pomieszczeń oraz kwarantannie dzieci, pracowników i ich
rodzin leży w gestii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
V. Postanowienia końcowe

1. Powyższe procedury wchodzą w życie z dniem 01.09. 20201roku.
2. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie,
zmianę lub wprowadzenie dodatkowych zapisów.
3. O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i rodziców za pomocą
poczty elektronicznej.
4. Procedury w tej formie obowiązują od 1.09.2021 do odwołania.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Misia Colargola, Organ Prowadzący

mgr Hanna Ciechanowska